woensdag, mei 23

VOORDAT IK JEZUS KENDE...

Een hond die in een kleine doos is opgegroeid, weet niet hoe het is om vrij rond te rennen en van de frisse lucht en de zon te genieten. Hij is heel tevreden totdat hij leert dat er ook leven buiten de doos is.
Precies dàt is het hoe mijn Hongaarse vriendin Judit beschrijft hoe ze onder het communisme opgroeide.


SOVJET PROPAGANDA

Judits Russische leraren stonden erop dat ze deze zin reciteerde: Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven! Deze Sovjet-propagandaleuzen werden iedereen ingeprent. Het communisme probeerde in haar omgeving mensen in dozen te houden door valse goden en idealen te creëren.

TOEN HET COMMUNISME VIEL

Maar Judit luisterde naar Radio Free Europe en ontdekte het leven buiten haar communistische kader. Toen het communisme viel, ontdekte Judit Christus en werd ze door Hem gevonden.

Judit met haar dochter en Gail in Boedapest

👉 Het communisme faalde. Lenin is dood. Maar Gods Woord faalt nooit. 

Christus is de enige die altijd heeft geleefd, die nu leeft, en die voor eeuwig zal leven. Zoals Hij zelf zegt: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige (Openbaring 1:8).

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. (Mattheüs 24:35) 


HIJ IS GETROUW

Jezus' woorden - ook Zijn belofte om terug te komen èn al Zijn andere beloftes -  zullen vervuld worden. Hij is getrouw. Zijn plannen falen niet. Daar ben ik zo dankbaar voor. Jij ook?

Gail Burton Purath

vrijdag, mei 18

10 GEBEDEN UIT DE PSALMEN

Ik deel vandaag een paar gebeden die opgenomen zijn in het boek van de Psalmen. Het zijn geweldige gebeden om voor jezelf en je geliefden te bidden - niet als lege huls maar heel bewust.

👉 Soms vind ik zelf geen woorden en vlecht ik mijn eigen gebed om de woorden uit een psalm heen.


Elk gebed hieronder is gekoppeld aan een psalm (HSV). Je kunt natuurlijk de hele psalm lezen. Of je pakt er alleen de genoemde verzen uit.

1. Psalm 19:13-15 - een gebed om trouw

2. Psalm 25:4-5 - een gebed om leiding

3. Psalm 25:16-21 - een gebed om hulp als het je last heeft hebt van persoonlijke zonden en de wreedheid van anderen

4. Psalm 27:10-14 - een gebed wanneer je in de steek gelaten bent en hulp en begeleiding nodig hebt

5. Psalm 42: 6-12 - een gebed als je neerslachtig bent

6. Psalm 51 - een berouwvol gebed om herstel

7. Psalm 55: 2-9, 23 - een gebed wanneer je depressief bent (vaak is de "stem van onze vijand" [v.3] onze eigen stem die ons leugens vertelt)

8. Psalm 63 - een gebed vol verlangen en vertrouwen

9. Psalm 86:11 een gebed om leiding en trouw

10. Psalm 90 - een gebed om Gods zegen op ons werk


Gail Burton Purath

dinsdag, mei 15

BIDDEN MET PSALM 143

Je kunt God je ergste angsten vertellen en er zeker van zijn dat Hij je helpen wil.

Psalm 143 is  daar een prachtig voorbeeld van. De psalmist geeft toe dat hij angstig is en zijn hoop aan het verliezen is. Hij is verontrust. Hij zegt: "Mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste."

👉 Deze psalm kan je gebruiken als hulpmiddel voor je eigen gebed als leven overleven wordt, en je geen woorden meer kunt vinden om te bidden.DE PSALMIST VRAAG OM:
 1. Bewijzen van Gods onfeilbare liefde (vers 8). Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen.
 2. Leiding (vers 8 en 10). Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. 
 3. Het leren begrijpen van wat God wil (vers 10). Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. 
 4. Redding van zijn vijanden (vers 9,11,12). Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. 

GOD IS GETROUW

Als je vandaag gebukt gaat onder verzoekingen, negatieve gedachten, angst, overbezorgdheid, pijn, ontmoediging of wanneer je te maken hebt met menselijke vijanden... denk er dan aan dat God getrouw is. Ga met alles naar Hem toe! 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matth. 11:28-30)

NET ALS DAVID

Net als David mogen we onze zorgen tegen de Heere vertellen en ons vertrouwen op Hem vestigen (vers 8). Deze psalm stimuleert ons om onze ziel opheffen tot Hem op en alles wat we denken en voelen voor Hem open te spreiden (vers 6) om bij Hem schuilen (vers 9) en Hem te dienen uit liefde (vers 12). Hij zal ons beslist niet verlaten.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil (1 Johannes 5:14).

Gail Burton Purath 

donderdag, mei 10

GOED LEREN LUISTEREN

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheus 5:16)

In een cultuur waarin de mensen steeds meer op zichzelf gericht raken, kunnen we het licht van Christus laten schijnen door het eenvoudige maar indringende advies van Jakobus 1:19 op te volgen:

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.RUIMTE MAKEN VOOR DE ANDER

Als we een gesprek beëindigen en opeens beseffen dat wij alleen aan het woord waren, hebben we Zijn licht niet laten schijnen. Natuurlijk komt het wel eens voor. Maar als we nooit ruimte aan de ander geven, zijn we teveel op onszelf gericht. Dan stralen we niets uit van de liefde van Christus Jezus. Dan staan we zelf in het voetlicht.

Onzelfzuchtige mensen

 • luisteren met hun hart en stellen gerichte vragen. 
 • komen daardoor te weten of iemand het moeilijk heeft of ergens blij over is. 
 • zijn geïnteresseerd in het leven van andere mensen en staat open voor hun opvattingen. 
 • zijn zich bewust van andermans behoeften. 

Filippenzen 2:3-4 is een andere goede Bijbeltekst voor het evalueren van onze gesprekken:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 

Laten we God vragen ons te helpen om goede luisteraars te worden!Gail Burton Purath

maandag, mei 7

TENTLEVEN

Paulus noemt ons lichaam een aardse tent. We vergeten zo gauw dat we kwetsbare mensjes zijn. Dan zoeken we vastigheid in de wildernis van dit aardse leven en doen alsof we hier altijd zullen blijven.

OP DOORREIS

Toen de Joden in de woestijn waren, bouwden ze een tent voor God. Ze woonden zelf ook in tenten of hutten. Niet in stenen huizen. Ze waren op doorreis naar het Beloofde Land en mochten geen vast bestaan opbouwen in de woestijn.


HEMELSE BEZIGHEDEN

Zo is het ook met ons Hecht je niet overmatig aan de dingen van deze wereld! Denk aan de les uit mijn klerenkast!  

Als je met Christus bent opgestaan, heb je "hemelse" bezigheden. Ben je van dood levend geworden?* Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. (2 Korinthe 5:1).

DOOR HET GELOOF

Ons leven is zo kwetsbaar. Alleen door het geloof kunnen we leren dealen met het onverklaarbare lijden, de verwarring, de onrechtvaardigheid, de teleurstelling en de pijn van het 'tentleven'.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En heeft hij in tenten gewoond… want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is. (Hebreeën 11:8-10) 

Je vraagt: Hoe is dit mogelijk? Ik kan er niets aan doen dat ik alles liefheb wat ik zie: mijn huis, mijn boeken, mijn vrienden. Ik antwoord: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wees vervuld met de Geest en leun op de belofte. Als de Geest in je woont, kent Hij de heerlijkheid van de hemelse erfenis; Hij zal je hart naar de hemel optrekken, zodat je dag aan dag zult zeggen: "Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen." (Robert M. M'Cheyne) 

WAT EEN DAG ZAL DAT ZIJN

Lieve christen, we leven in kwetsbare “tenten” en zijn nog niet thuis. Het beloofde land met zijn eeuwige fundering is onze bestemming. Daar zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Vrij van pijn en verwarring. Leef  daarom je aardse leven zó, dat je bij het verlaten van je aardse tent, het eeuwige Huis van God mag binnengaan!

👉 Wat een dag zal dat zijn.


Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. (2 Korinthe 5:9)

* Efeziërs 2:1-10

Gail Burton Purath

donderdag, mei 3

EEN AANMOEDIGING || DOE UW MOND WIJD OPEN!

Meestal vragen we niet te veel van God, we vragen te weinig.

Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. (Psalm 81:11)


ZO'N GOD IS HIJ!

Een prachtige belofte! Dit is er echt één om vaak in je gedachten te nemen. God herinnert ons eraan dat Hij op miraculeuze wijze Zijn volk uit Egypte heeft bevrijd. Zo’n God is Hij. Hij is een Bevrijder. Hij is een Helper.

👉 Dat is de reden dat we, net als babyvogeltjes, onze mond open mogen doen en onszelf door God mogen laten vullen.

God belooft echter niet om al onze zelfzuchtige verlangens te vervullen. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. (Jacobus 4:3) Maar we kunnen vertrouwen hebben dat als we iets vragen naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5:14-15)

GENADETROON

Denk goed na over de dingen die je van de Heere vraagt. Zijn ze niet in strijd met het christelijke geloof of met Gods zuivere karakter? Wanneer een specifiek gebed niet naar Gods wil is, zal Hij je niet veroordelen maar Zijn antwoord zal NEE zijn. Dat is niet omdat Hij je negeert, maar omdat Hij perfect weet wat goed voor je is èn wat het beste past in Zijn plannen voor jouw leven. Ga daarom vrijmoedig naar de troon van de Heere want is een troon van genade. Ook voor jou!

VRAAG VANDAAG...

Vraag de Heere vandaag nog om je voor Zijn glorie te gebruiken op in intensere manieren dan Hij nu al doet. Vraag Hem om een diepere liefde voor Hem en de dingen die bij Hem horen. Vraag Hem om je geloof te versterken en je leven zo te leiden dat je niets anders wilt dan Hem volgen, waar Hij dan ook heen gaat


Hij zegt: Wijd open je mond en Ik zal hem vullen! Gail Burton Purath

maandag, april 30

SATAN ALS ZAKKENROLLER || 3 MANIEREN OM HEM TE STOPPEN

Satan is een zakkenroller en steelt ongemerkt onze aandacht van de Heere God...

DIEF IN BOEDAPEST

Kort nadat we in Boedapest* aankwamen, werd de portemonnee van mijn man in een volle tram gepikt. De dief wist die uit de dichtgeknoopte zak van mijn man te halen.


Achteraf hebben we vanuit onze ooghoeken wel wat verdachte activiteiten gesignaleerd. Als we geen last van een jetlag hadden gehad, waren we vast meer op onze hoede geweest. Maar geloof me, na deze diefstal zijn een stuk zorgvuldiger geworden!

MEEST BERUCHTE DIEF

In sommige opzichten weerspiegelt deze situatie ons geestelijk leven. Johannes 10:10 identificeert satan als 's werelds meest beruchte dief: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." En 1 Petrus 5:8 waarschuwt ons: 

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

🔔 Blijf alert!

Gelukkig staan er een paar betrouwbare manieren in de Bijbel om te voorkomen dat Satan onze schatten steelt.

We kunnen dat voorkomen door:

 1. Onze schatten in de juiste "zakken" te houden (Mattheüs 6:19-21). Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
 2. Alert te blijven in gebed (Kolossenzen 4:2). Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
 3. Het dragen van beschermende geestelijk wapenuitrusting (Efeziërs 6:11-18 ). Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel… houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Heb je onlangs een nederlaag geleden? Laat dat een aansporing voor je zijn om waakzaam te zijn en jezelf op een nieuwe aanval voor te bereiden. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

Gail Burton Purath

* We hebben 5 jaar lang christelijk werk gedaan in Boedapest en we keren elk jaar terug voor 2-3 maanden

woensdag, april 25

GODDELIJKE LEIDING

In het Oude en Nieuwe Testament sprak God in dromen en visioenen. Doet Hij dat nog steeds vandaag? Kort antwoord: God doet wat Hij maar wil (al wat hem behaagt, Psalm 115:3).

Hij maakt vandaag de dag ook gebruik van dromen en visioenen, maar niet meer zo vaak als in de vroege kerkgeschiedenis.


Waarom niet zo vaak?

1. De Bijbel is compleet en het is een onbetwistbare bron van waarheid.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Timoteüs 3:16-17

2. God gebruikte vroeger dromen en visioenen om tot profeten en apostelen te spreken, zodat zij Zijn waarheid aan Zijn volk konden overbrengen. Die door God geïnspireerde boodschappen werden in de loop van de tijd deel van de Schrift. De belangrijkste manier waarop God nu met mensen communiceert is via Zijn geschreven Woord: de Bijbel. Onder leiding van de Heilige Geest is dit een grote inspiratiebron voor leiders, leraren en voorgangers. Op deze manier verspreiden zij het Evangelie van Jezus Christus als een getrouw woord dat alle aanneming waard is. Deze boodschap: dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.

Zie:
 • Hebreeën 1:1-2 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.
 • 1 Timotheüs 1:15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
 • Romeinen 15: 4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden. 
 • Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. 

3. Veel mensen hechten veel geestelijk waarde aan dromen. Toch is het niet Gods gewone manier van communicatie. Wanneer God vandaag in dromen of visioenen spreekt, is dat voor specifieke instructie, waarschuwing of persoonlijke aanmoediging voor een individu, groep of kerk. Het is geen gezaghebbend woord zoals we in de Bijbel vinden. Het is ook niet maatgevend voor alle mensen. Profetieën en eventuele dromen of visioenen moeten daarnaast heel nauwkeurig worden getoetst worden aan het geheel van de Schrift. (1)

Zie: Handelingen 10:1-15. (2) 


(1) 1 Korinthe 14:29 spreekt over profetie in het algemeen, maar het zou ook van toepassing zijn op dromen en visioenen. En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen. Het Engels zegt: “the others should weigh carefully what is said.”

(2) Dit schriftgedeelte geeft een voorbeeld van twee soorten visioenen: het eerste gegeven aan een individu voor zijn specifieke situatie, het tweede gegeven aan een apostel als instructie aan alle gelovigen. De eerste soort komt vandaag nog steeds voor. De tweede eindigde echter toen de Schrift werd voltooid.

Gail Burton Purath

maandag, april 23

BEMOEDIGENDE VOETSTAPPEN IN PSALM 77

Asaf was zo van streek dat hij niet kon slapen.

Als we om het hoekje van zijn slaapkamer gekeken hadden, zouden we de tranen over zijn gezicht zien stromen. Hij was te bedroefd om te spreken. Zijn ziel weigerde getroost te worden. Hij jammerde. Hij was verontrust en had het gevoel dat God niet meer naar hem omkeek.


IK ZAL GEDENKEN

Als je deze Psalm leest, ontdek je een omslagpunt. Asaf nam zijn gedachten gevangen (2 Korinthe 10:5). Hoe? Door zich eraan te herinneren wie God voor Zijn volk geweest was en wat Hij voor hen deed:

 1.  God is heilig en groot (Psalm 77:14). O God, Uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God
 2. Hij is wonderbaarlijk en krachtig (15). U bent de God Die wonderen doet, U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken.
 3. Hij verlost mannen en vrouwen (16). U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef.
 4. Hij heeft controle over de natuur en al het andere (17-19). De wateren zagen U, o God, de wateren zagen U, zij beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen Uw pijlen overal heen. Het geluid van Uw donder klonk in het rond de bliksemflitsen verlichtten de wereld, de aarde sidderde en beefde.
 5. Hij leidt Zijn volk, zichtbaar en onzichtbaar (20-21). 

Nadenken over Gods karakter is een goede manier om onze gedachten weer op het juiste spoor te krijgen als we ons zorgen maken. Lees vers 21 en 22 nog eens. De manier waarop God ons te hulp schiet zal ons verrassen en verbazen!

Uw weg was door de zee, Uw pad door grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. U leidde Uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. (Psalm 77:20-21)

Voor het hele verhaal van de stressvolle nacht en het wijze besluit van Asaf, zie Psalm 77.Gail Burton Purath

donderdag, april 19

7 STADIA IN HET HUWELIJK (1)

Volgens een artikel van Reader's Digest zijn er 7 fasen in het huwelijk. Ik lees dit artikel door een 'christelijke bril' en probeer op die manier wat principes toe te voegen, die ons kunnen helpen om met succes door deze 7 mogelijke stadia van het huwelijk te laveren.

 • Gail heeft 3 keer over dit onderwerp geschreven en ik hoop de andere delen ook te vertalen. Eén in mei en één in de maand juni.


1. HET STADIUM VAN DE PASSIE
Deze fase begint al voor het huwelijk en duurt zo’n jaar of twee.

Tijdens deze fase geeft God stelletjes een uitbarsting van "neurotransmitters" die niet alleen grote vreugde produceren maar ook helpen om "vertrouwen, respect en emotionele intimiteit" op te bouwen.

Voor de christen vormt dit gepassioneerde stadium vóór het huwelijk een groot fundament als het gebouwd wordt op puurheid, zonder seksuele intimiteit. Dit is één van de manieren waarop God christelijke relaties apart zet. Het bespaart stelletjes een heleboel schuldgevoelens en schadelijke fantasieën en schijnheilige houding ten opzichte van intimiteit in het huwelijk.

Als je voor je huwelijk met elkaar naar bed gaat, moedig ik je aan om Gods heelheid op dit gebied te zoeken door het te bezien door Gods bril. Wat wil Hij? Wat staat erover in de Bijbel? Waarom wil Hij dat we het bewaren voor het huwelijk? Onderzoek het biddend en ga de weg van God: bekering en geloof.

2. HET STADIUM VAN DE REALITEIT
Na het eerste of tweede jaar ontstaat er vaak een realistischer beeld van het huwelijksleven. De zwakheden van onze partner, bepaalde zonden, zijn of haar "menselijkheid" beginnen ons op te vallen. We ervaren een aantal teleurstellingen en conflicten.

Het is belangrijk om ons door deze fase heen te worstelen met toewijding en acceptatie. Dat lukt het beste als we ons eerst focussen op onze eigen zonden en tekorten en die voor God belijden.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? (Mattheüs 7:1-4) 

GENADE IN GEVALLEN WERELD

Als christenen weten we dat we in een gevallen wereld leven en dat wij zelf ook mensen zijn met zonden en gebreken. We weten hoe belangrijk het is om genade te ontvangen van God, maar ook hoe dat het zo’n verschil kan maken als we de ander leren vergeven en genade schenken.DENK AAN WAT GOD KAN DOEN

Onrealistische verwachtingen in dit stadium of in welke fase dan ook veroorzaken veel problemen. Het is belangrijk om er steeds aan te denken dat God de moeilijke kanten in de persoonlijkheid van onze partner ten goede kan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Gail Burton Purath 

maandag, april 16

U BENT EEN SCHILD OM MIJ HEEN

Wist je dat er in de Bijbel staat dat God je rugdekking geeft?

In Psalm 3:4 schrijft David:

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. In het Hebreeuws staat er: U bent als een schild om mij heen.


Rabbijn H. M. Feinstein zegt dat David in de strijd altijd alleen bescherming van God Zelf genoot. Hij wist dat God hem aan alle kanten beschermde: boven, onder, voor, achter, links en rechts.

Ik vind dat zo mooi!

Ik heb dat schild nodig omdat ik soms te maken heb met moeilijkheden die vanuit alle richtingen naar mij toe lijken te komen. Zelfs vanuit mijn eigen gedachten. Wat geweldig om te weten dat als ik bereid ben om het schild van God (Zijn Woord) op te nemen, Hij me beschermen zal... tegen alles wat er op uit is om mij te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16

David was kansloos. Maar Hij voelde zich veilig ondanks de dreiging God gaf Hem rust, midden in onmogelijke omstandigheden. Die God leeft nog steeds! Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt: vertrouw op Hem!

Gail Burton Purath

donderdag, april 12

DE GRIJZE SCHEIDING

Er gaat vaak een schok door me heen als ik hoor dat er wéér een huwelijk gestrand is, vooral als de echtscheiding na 20 of 30 jaar huwelijk komt.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal echtscheidingen onder mensen van 50 jaar en ouder is verdubbeld in de afgelopen twee decennia.

LANGZAAM UIT ELKAAR

"Grijze echtscheidingen" zijn scheidingen tussen stellen van meer dan 50 jaar oud. En de meeste van deze echtscheidingen komen niet dramatisch tot een eind door bijvoorbeeld ontrouw. Ze worden veroorzaakt door het langzaam uit elkaar groeien van elkaar.


MOEILIJK FASE

Terwijl ons eigen huwelijk tijdens de lege-nest-fase ook een heel moeilijke fase doormaakte, genieten mijn man en ik momenteel meer van onze huwelijksjaren dan in welk ander stadium dan ook. Toch tonen statistieken een groeiende ontevredenheid onder onze leeftijdsgenoten.

Hoe goed ons huwelijk is in onze latere huwelijksjaren, hangt sterk af van hoe we eerder met ons huwelijk omgingen. Vaak weken we emotioneel los, lang voordat het tot een serieuze echtscheiding komt.

Hoe ontstaat emotionele echtscheiding?

Wanneer één of beide echtgenoten:
 1. de hoop opgeeft dat hun huwelijk ooit beter zal worden
 2. denkt dat hun partner de enige persoon is die moet veranderen 
 3. zich meer op kinderen, carrière of vrienden focust dan op hun huwelijk 
 4. weigert om te vergeven 
 5. onverschillig wordt 
 6. hun echtgenoot de schuld voor alles geeft 
 7. afzonderlijke plannen en afzonderlijke doelen stelt 
 8. geen gemeenschappelijke hobby's of vrijetijdsactiviteiten heeft 
 9. stopt met communiceren op een authentieke manier 
 10. stopt met luisteren naar de behoeften van hun echtgenoot 
 11. stopt met het delen van hun hart met hun echtgenoot 
 12. elkaar niet meer aanraken 

Het huwelijk gaat niet over het eren van een stuk papier; het gaat over het in ere houden en het koesteren van onze kostbare relatie.

MET GOD

God wil dat we een levendig, gezond groeiend huwelijk hebben. Hij vraagt van ons dat wij ons deel doen, door Zijn principes toe te passen in ons huwelijk. Niet na 30 jaar maar door heel ons huwelijksleven heen. Samen èn met God (!!!) want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. (Prediker 4:12)

LEESTIPS:


GEBED

Heb je vandaag gebeden voor je huwelijk? Heb je God  ooit gevraagd om je te laten zien waar je gefaald hebt om verbonden te blijven met je partner? Vraag  God om je gevoelig te maken voor de behoeften / noden / verlangens van je partner. God doet wonderlijke dingen op het gebed.

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Kolossenzen 3:12-14

Gail Burton Purath 

maandag, april 9

MOEDELOOS? KIJK OMHOOG!

"Geluk is niet de afwezigheid van problemen. Het is het vermogen ermee om te gaan." 


Ik voel me af ​​en toe zo down en ontmoedigd en ik weet gewoon dat deze gevoelens vaak rechtstreeks verband houden met mijn perspectief.

 
Daar dacht ik aan toen ik op een hotelbalkon op Hawaii zat. 

 • ... keek ik omlaag dan zag ik mijn blote voeten op het koude beton. 
 • ... staarde ik naar voren dan belemmerden de ijzeren tralies mijn zicht. 
 • ... keek ik echter omhoog, dan zag ik een prachtige lucht, de oceaan, weelderig groen gebladerte, palmbomen en nog veel meer. 

Als ik down ben, kijk ik naar beneden en zie alleen mijn koude, blote gevoelens. Til ik mijn hoofd maar een heel klein beetje op, dan zie ik mezelf gevangen zitten achter de tralies van mijn moedeloosheid...


Alleen als ik omhoog kijk en op zoek ga naar God, ontdek ik 't perspectief dat me kracht geeft om staande te blijven ​​en de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Dan vind ik de Bron van mijn leven!

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. (Psalm 121)

Ben je moedeloos? Kijk omhoog!


Gail Burton Purath

donderdag, april 5

VERLIEFDHEID VERSUS VOLWASSEN LIEFDE

We weten wat het is om hopeloos verliefd te worden. Het overkomt je gewoon. Opeens is het er. In het Engels heet het niet voor niets: FALLING in love.

Maar we weten zo weinig af van het WANDELEN in de liefde. Verliefd worden kost je weinig moeite. Het is spannend, romantisch en leuk....

VERLIEFD OP EEN ANDER

Maar wanneer er van ons verwacht wordt dat we met beide benen op de grond komen te staan, en elkaar liefhebben door dik en dun met alle eigenaardigheden die we hebben, kan het zo maar zijn dat we stiekem verlangen naar een verzetje en verliefd worden op een ander.


Wat denk jij? Zijn we verliefd geworden op de liefde, op het plannen van romantische afspraakjes en leuke bruiloften? Lijkt het er niet op dat we wegvluchten als we merken dat onze relatie steeds meer zelfopofferende (christelijke) liefde van ons vraagt?

FANTASIE

Dit is één van de onderliggende redenen van de ongeveer 34.000 echtscheidingen die er ieder jaar plaatsvinden in Nederland. Niet DE reden. Soms lijkt het erop dat we een land van romantici zijn geworden, die de liefde afkijken van soaps waar filmsterren net zo gemakkelijk van sekspartner wisselen als van hun jas en het daarnaast presteren om er gelukkig, gezond en aantrekkelijk uit te zien. Alles moet leuk zijn, goed voelen. Dat is het echte leven! Maar ondertussen  berust die gedachte op fantasie.

In real life bestaat het huwelijk uit twee egocentrische mensen die dagelijks een beetje moeten sterven aan zichzelf. Partners die leren vergeven, elkaar leren dienen, volharden en naar elkaar toegroeien. Het betekent dat we te maken zullen krijgen met flinke uitdagingen. Het betekent dat we gaan leren hoe we de ander gelukkig kunnen maken. Minder te verwachten en meer te geven.

IN GODS KRACHT

We zien bepaalde zonden over het hoofd en leren vergevingsgezind te zijn naar de ander toe. Geen makkie, maar àls we in Gods kracht mogen volharden, komen we erachter dat onze relatie het meer dan waard is. We ontdekken dat verliefd-zijn lang niet zo waardevol is als het wandelen in volwassen liefde ... hand in hand over de hobbels, door de plassen en om de rotsen heen. Door de jaren heen steeds dichter naar elkaar toegroeien; stap voor stap. Dat is echt mogelijk.Hoe denk jij hierover?
Hoe verhoudt jouw "prille verliefdheid van vroeger" zich tot het "wandelen in de liefde"? Welk aspect van het wandelen in de liefde is het moeilijkst voor jou? Wat is het belangrijkste dat jij in je huwelijk hebt geleerd?

Gail Burton Purath

dinsdag, april 3

JIJ BENT VERANTWOORDELIJK!

Aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. (Lukas 12:48)

God houdt serieus rekening met onze kennis, mogelijkheden en vaardigheden bij het beoordelen van onze acties. 

De Bijbel zegt dit als een waarschuwing:

Lucas 12:48: En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Maar de Bijbel noemt het ook een voorrecht:

Efeze 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

God geeft ons kennis zodat we in wijsheid zullen wandelen. Hij geeft ons vaardigheden en kansen, zodat onze dienst voor Zijn koninkrijk aangenaam, zinvol en effectief kan zijn. We kunnen ervoor kiezen om de getrouwe - of de ontrouwe dienaar te zijn. Je kunt erover lezen in de gelijkenis van de talenten. (Mattheus 25:15-30)

GESCHENK VAN GOD

Of je nu schoonmaker of directielid, winkeleigenaar of huisvrouw bent, alle middelen, vaardigheden en kansen zijn een geschenk van onze God. Laten we wat we gekregen hebben gebruiken tot Zijn glorie!


 Gail Burton Purath

vrijdag, maart 30

JEZUS EN DE MISDADIGER

Jezus stierf tussen twee misdadigers (Lukas 23: 39-43).

MISDADIGER 1


De één beledigde Hem.


MISDADIGER 2

De ander zei: "Vrees zelfs u God niet... want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onderbehoorlijks gedaan."

En hij zei tegen Jezus: "Heere, denk mij, als  U in uw Uw koninkrijk gekomen bent." Jezus antwoordde hem: "Voorwaar, ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn."  (Lukas 23:42,43)

Er zijn veel diepere lagen te vinden in wat Jezus tegen deze man zegt

 1. Deze man geloofde oprecht. Nog maar weinig mensen hadden geloof in de opgestane Jezus, maar deze man geloofde in een stervende Redder, vóór het bewijs van Zijn overwinning op dood en zonde (Johannes 20:29).
 2. Deze man erkende en beleed zijn zonde; dat is een essentieel onderdeel van de redding (Mattheüs 4:17)
 3. Deze man had een last-minute bekering. Op het laatste moment kreeg hij berouw en erkende Jezus als Zijn Messias. Er is hoop voor je, ook als je niet zo lang meer te leven hebt. Je kunt zelfs dan nog gered worden, als je maar tot Jezus vlucht (Mattheüs 20:1-16).
 4. Jezus beloofde dat de misdadiger nog dezelfde dag bij Hem in het paradijs zou zijn. Voor gelovigen betekent de dood dat wij “vertrekken uit dit lichaam en direct intrekken bij de Heere...” (2 Korinthe 5:6-8).


WAT ZIET HIJ IN JOUW HART?

Jezus kende het verhaal van deze man en Hij zag zijn hart aan. Hetzelfde geldt voor jou en mij! Wat ziet Hij in jouw hart?


Gail Burton Purath

woensdag, maart 28

VERBORGEN VERHALEN IN LIJDENSEVANGELIE

Ik hou van verhalen over Gods ingrijpen in het leven van mensen - opzienbarend of eenvoudig - dat maakt me niet uit. Ik denk dat we in de hemel, naast het aanbidden van God en het dienen van Hem, veel ontroerende verhalen te horen zullen krijgen.

VERBORGEN VERHALEN

Denk eens aan al de verhalen verborgen in het lijdensevangelie!


Bijvoorbeeld:

1. Heeft de vrouw van Pilatus, die een droom had over de onschuld van Christus, later haar leven aan Hem gegeven? Mattheüs 27:19

2. Hoeveel mensen die “Laat Hem gekruisigd worden! Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!”, werden er later gered door datzelfde kostbare bloed? Mattheüs 27:25

3. Hoeveel soldaten die op hun knieën vielen en Jezus bespotten, vielen later op de knieën en beleden Hem als hun Redder en God? Mattheüs 27:29

4. Hoeveel mensen die Christus hebben geslagen en gekruisigd, werden later door Zijn striemen genezen en ontvingen door Zijn kruisiging vergeving? Vers 54 geeft een hint.

5. Barabbas werd vrijgeplaten in plaats van Christus. Heeft hij ooit Christus’ eeuwige pardon aanvaard? Mattheüs 27:16-26

6. Simon van Cyrene werd gedwongen de dwarsbalk van het kruis van Christus te dragen en volgde Hem zo op weg naar Golgotha. Heeft hij ooit zijn eigen kruis opgenomen en is hij Christus geestelijk gevolgd? Mattheüs 27:32 


Eén enkele dag in de geschiedenis, één enkel hoofdstuk in de Schrift en zoveel verborgen verhalen die op een dag ons hart zullen ontroeren. 


En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. (Johannes 20:18)

Gail Burton Purath 

maandag, maart 26

GOD GEBRUIKT "SAAIE" GETUIGENISSEN

God kan ieders getuigenis gebruiken!

SAAI?

Mijn getuigenis is behoorlijk 'saai'. In ieder geval minder opzienbarend dan die van anderen. Maar minder dramatische getuigenissen zijn net zo waardevol als dramatische. Ze bewijzen dat 'gewone' mensen de reddende kracht van Jezus net zo hard nodig hebben als drugsverslaafden, criminelen, aanslagplegers of christenvervolgers.

👉 Lees HIER Paulus' getuigenis


WEES BEREID!

Het zou goed zijn als we allemaal werk maakten van onze getuigenis, zodat we effectief kunnen zijn wanneer er zich een kans voordoet! 1 Petrus 3:14,15:
En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

GOEDE VOORBEREIDING

Voorbereiding vervangt niet het werk van de Heilige Geest in evangelisatie, maar het ondersteunt het wel.

Dus, probeer dit:

 1. Vraag de Heere om je te helpen een 7-10 minuten durende versie van je bekering (850-1200 woorden) en een 3-5 minuten durende versie (450 - 600 woorden) op te schrijven. Je zult beide versies waarschijnlijk niet woord voor woord in een echte situatie gebruiken, maar deze voorbereiding helpt je wel om erover na te denken.
 2. Deel deze getuigenis met je christelijke familie en vrienden. 
 3. Vraag om hun suggesties: Is het duidelijk? Zijn er teveel details? Hoe kan ik het verbeteren?


JOUW VERHAAL

Jouw verhaal maakt deel uit van Gods totale plan, hoe Hij zondaren redt. God wil dat je ermee uitreikt naar anderen en daarom verdient het je tijd, goede aandacht en gebed.

Gail Burton Purath

woensdag, maart 21

4 WAARHEDEN OVER LIJDEN ALS EEN CHRISTEN

Het is belangrijk om de levens te bestuderen van degenen die hun God vanuit het hart kennen, en Joni Eareckson Tada is een van hen. Ze is al 40 jaar verlamd vanaf haar schouders en werd daardoor afhankelijk van een ander, ze had borstkanker en lijdt nu aan chronische pijn.

Als er geen licht is om de muziek te lezen, dan spelen degenen die hun God vanuit het hart kennen verder. 


Joni leerde God met haar hart kennen en deelt deze 4 waarheden uit de Bijbel die ons kunnen helpen om als christen met lijden om te gaan:

 1. God wandelt met ons mee in onze pijn. (Jozua 1: 9) Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
 2. God gebruikt gebroken instrumenten om prachtige muziek te maken. (1 Korinthe 1:27) Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
 3. God is onze troost. (2 Korinthe 1:3-5) Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
 4. God beloont onze volharding; wat we hier op aarde leren, doet ertoe in de eeuwigheid(Openbaring 2:10, Filippenzen 3:7-11) Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult ... u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.

👉 Bekijk de video van 12 mrt. 2018


Citaat Joni Eareckson Tada:

Om te worden geconfronteerd met lijden, of je het nu ziet bij een andere of dat je zelf worstelt  met je eigen pijn ... geconfronteerd te worden met lijden is een reminder dat er iets groots en bovennatuurlijks op het spel staat: er is een hemel te bereiken, een hel te vermijden, en we hebben een leven op aarde om serieus en behoedzaam geleefd te worden. 

Alleen als we onze God "vanuit het hart" leren kennen, doen wij het goed (en groeien we) midden in onze tegenspoed en dwars door onze pijn heen.Gail Burton Purath

maandag, maart 19

OVERBEZORGD? VERSPIL JE TIJD NIET!

Overmatig bezorgdheid is een enorme tijdverslinder. Ik kan er over mee praten!

GEVANGEN IN OVERBEZORGDHEID

Op een ochtend werd ik wakker met mijn gedachten bij een heuse uitdaging. Ik voelde me gevangen in een moeilijke situatie en bedacht de volgende 6 uur allerlei manieren om mijn probleem op te lossen. In mijn overbezorgdheid schreef een paar e-mails die ik niet stuurde, ik klaagde tegen mijn man en ik peigerde mezelf af.

👉 Kort gezegd: ik hongerde mezelf uit door geen geestelijk voedsel tot me te nemen en werd daardoor geestelijk zwak en kwetsbaar.


Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Mattheus 4:4)

IK HAD GODS WOORD NODIG

Toen herinnerde ik me opeens wat ik nodig had: Gods Woord! Ik haalde mijn Bijbel en dagboekje tevoorschijn, ging naar het terras en bracht daar tijd met de Heere door. Dat veranderde mijn perspectief volledig. God sprak tot mij door middel van enkele verzen in het Woord en ik deed daarna het juiste ding - iets wat ik uren eerder had kunnen doen, als ik mezelf echt voedsel had gegeven in plaats van te knabbelen aan het fastfood van mijn bezorgdheid.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Hebreeën 4:12)


👉 Lees HIER over de 4 stappen in het afwerpen van onze lasten

Gail Burton Purath

donderdag, maart 15

EVANGELISEREN ALS PAULUS

Het is geweldig om je persoonlijke stijl van evangelisatie te ontdekken. Ik schreef eerder over drie  soorten evangelisatiestijlen.


APOSTEL PAULUS

Paulus verspreidde het Evangelie echter op een andere, heel eigen manier. Hij maakte gebruik van zijn cognitieve vaardigheden en grote kennis van de Schriften. Paul was een geweldige apologeet. Het was zijn stijl van evangelisatie...


WAT DEED PAULUS?

Paulus debatteerde op die manier met zijn eigen volk (Handelingen 17:1-4) en deed tegelijk zijn best om zich te identificeren met mensen met een andere achtergrond dan die van hem (1 Korinthiërs 9: 20-23). Zijn evangelisatie in Athene was briljant!   

👉 Linkje naar: een onbekende God

ONBEKENDE GOD

Hij keek om zich heen en ontdekte een afgodsbeeld in Athene dat toegeschreven werd aan De Onbekende God. Met dat als een startpunt, vertelde hij hen dat de God die zij niet kenden, Jezus was. Zijn argumenten raakten de harten van een paar Griekse filosofen voor de Jezus Christus. En van  Damaris, een vrouw die ook aanwezig was op de Areopagus.

Als je je gedrongen voelt tot het bestuderen van kritiek op het christendom, kan het zijn dat dit de evangelisatiestijl is, waarin God wil dat je wandelt. Leer om een apologeet te zijn als Paulus. Een apologeet is iemand die leert om antwoorden te geven op veelgestelde vragen en kritiek op het christendom. Het is iemand die het geloof verdedigt op grond van de Schriften.


Bekende Amerikaanse apologeet was: R.C. Sproul. Kijk HIER hoe hij antwoorden geeft op allerlei vragen.


Gail Burton Purath

maandag, maart 12

4 KENMERKEN VAN VERWENDE CHRISTENEN

Een onvolwassen, verwend kind is:

1. Egocentrisch.
2. Onlogisch, mist wijsheid en kennis.
3. Verwend en heeft het gevoel overal recht op te hebben.
4. Boos als hij bestraft wordt, ongeacht wat hij verkeerd heeft gedaan.


Een onvolwassen, verwende christen is:
( 1 Korinthe 3:2Hebreeën 5:12 )

1. Egocentrisch, hij denkt dat het Evangelie draait om zijn gezondheid, rijkdom en geluk.
2. Onlogisch, heeft weinig tot geen fundamentele Bijbelkennis en valt daardoor gemakkelijk ten prooi aan valse leringen.
3. Verwend en heeft gevoel dat God hem dank verschuldigd is.
4. Boos als hij bestraft wordt en te maken krijgt met de consequenties van zijn zonden.


Geestelijk volwassen christenen zijn niet volmaakt, maar ze werken er hard aan om God blij te maken met hun liefdesvruchten voor Hem:
( Filippenzen 2:12-13)

1. Ze willen niet meer egocentrisch zijn maar zich steeds meer op God en de ander richten (Mattheüs 22:36-40).

2. Ze willen meer kennis van de Bijbel hebben, zodat zij weten wat Gods wil is (Romeinen 12:22 Timotheüs 3:16-17) .

3. Hun redding door Jezus Christus maakt hen dankbaar en blij, ongeacht wat er nog allemaal kan gebeuren in hun leven (Filippenzen 4:41 Thessalonicenzen 5:16 ).

4. Ze haten hun zonden en tonen oprecht berouw omdat ze ervan doordrongen zijn dat ze er God mee kwetsen. ( Psalm 51Jakobus 4:8-10).


👉 Gered door Christus? Laten we dan "hard werken", om de resultaten van onze redding te laten zien in het leven van alledag. Want de boom wordt aan zijn vruchten gekend (1)
------------------


(1) Onthoud alsjeblieft dat terwijl redding is door geloof en niet door onze werken... we wèl gered zijn om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:10). Gehoorzaamheid en het doen van goede werken zijn de vruchten (bewijzen) van onze redding (Johannes 14:21).


Gail Burton Purath

donderdag, maart 8

WEES EEN 'NAME DROPPER' VOOR CHRISTUS

De meest natuurlijke en effectieve manier om Christus te delen is door op een natuurlijke manier over Hem te praten in ons gesprek met de ander. Gail noemt het in het Engels: Be a Name Dropper for Christ.

Een vriendin vertelde me dat ze ervan overtuigd raakte dat Christus 'een levende werkelijkheid' was doordat haar buurvrouw simpelweg op zo'n natuurlijk manier over Hem sprak.


Voor de meesten is dit de beste manier om Christus zonder schaamte te kunnen delen: Zijn Naam noemen (laten vallen) in onze dagelijkse gesprekken. Soms in het klein door iemand te vertellen dat we voor hem of haar bidden. Soms in het groot door iemand te vertellen hoe Christus heel ons leven veranderde.

Zijn naam laten vallen in een gesprek is niet alleen een verrassend eenvoudige manier om Christus te delen. Het zal, gezegend door de Heilige Geest, heel effectief zijn.

We hoeven niet altijd het hele evangelie te vertellen. Maar àls we het met onbekenden delen, mogen we delen waar Gods Geest ons toe aanzet (Kolossenzen 4:6). Maak het tot een gewoonte om hier elke dag voor te bidden.

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

👉 God zal de hiaten opvullen zoals Hij dat alleen maar kan.


Als we vaker met vrienden en buren praten, hebben we de gelegenheid om het Evangelie samen te voegen in de loop van de tijd. 

Ik schreef over bruisende evangelisten zoals Petrus èn over evangelisatie achter de schermen, zoals Tabitha deed. Maar we mogen niet vergeten dat we een effectieve evangelist kunnen zijn door simpelweg onze grote en kleine getuigenissen te delen in alledaagse gesprekken. 

Gail Burton Purath

maandag, maart 5

4 STAPPEN IN HET AFWERPEN VAN ONZE LASTEN

Het leven kan ons zo afmatten met al de lasten van droefheid, vermoeidheid, stress, teleurstelling en angst.

👉 Het is onmogelijk om deze lasten in ons eentje te dragen. We hebben Gods aanwezigheid en sterkte nodig. We moeten niet op onszelf vertrouwen maar op God! ( 2 Korinthiërs 1:8-9 ).


4 STAPPEN IN HET GEVEN VAN ONZE LASTEN AAN GOD:
 

1. Daarom brengen we onze lasten tot God, in ons gebed.
"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven." Mattheüs 11:28

2. Wij werpen ze af!
"Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt." Psalm 55:22

3. We doen dit dagelijks!
"Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Of: dag aan dag draagt Hij ons." Psalm 68:20

4. We herinneren ons dat Hij voor ons zorgt.
"Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5:7

Een praktische manier om onze lasten aan de Heere te geven is om ze dagelijks te noemen in ons gebed en Hem te danken dat Hij er is om ze over te nemen van ons.


👉 Gods aanbod om onze lasten te dragen is een ongelooflijk aspect van Zijn liefde voor ons. Laten we Hem op Zijn Woord geloven en naar Hem toe gaan met al onze zorgen.

Gail Burton Purath